Proces-certificering
Voor het optimaliseren van uw productieproces en zichtbaar maken door middel van een procescertificering en keurmerk.

Jarenlange ervaring met proces-certificering en keurmerken.

Onze kracht ligt in het combineren van jarenlange opgebouwde kennis in procescertificering en keurmerken, met een op u aangepaste begeleiding en ondersteuning. Staat uw certificaat er niet bij, schroom niet, en neem contact op met JCBe, dan kunnen we samen bekijken of wij dit certificaat voor u kunnen realiseren.

NEN-EN ISO 9001

U wilt uw proces op cruciale momenten gaan toetsen en wilt daarbij het kwaliteitsmanagementsysteem NEN-EN ISO 9001 als tool gaan gebruiken. Deze wereldwijd geaccepteerde norm stelt eisen aan dit kwaliteitsmanagementsysteem. De norm wordt gebruikt om te beoordelen of de organisatie in staat is om te voldoen aan de eisen van klanten, de op het product van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de eisen van de organisatie zelf. Daarnaast vormen de eisen met elkaar goede aanknopingspunten voor het opzetten en inrichten van een kwaliteitsmanagementsysteem, waarbij uw proces in kaart wordt gebracht en getoetst aan deze eisen. U wilt steeds meer marktgericht of klantgericht werken. Om een goede koers uit te zetten, moeten kansen en bedreigingen in relatie met interne zwakke en sterke punten worden afgewogen. De koersbepaling wordt uitgewerkt in beleid, doelen en beheerste werkprocessen. Onze doelstelling is, om er voor u geen bureaucratie van te maken!

U heeft wel de middelen, maar onvoldoende kennis, tijd of niet de mogelijkheid om dit op te zetten. JCBe kan u daarbij ondersteunen om deze proces-certificering te realiseren en uiteraard ook te onderhouden. Deze ondersteuning zal bestaan uit:

  • Het kwaliteitshandboek opstellen met behulp van uw inbreng.
  • Het kwaliteitssysteem implementeren in uw bedrijf.
  • Het houden van de interne audits.
  • Begeleiding van externe audit.